نانجینگ - چین

پچ - مجارستان

وایمار - آلمان

چونگ چینگ - چین

نیکوزیا - قبرس

دوشنبه - تاجیکستان


بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز