شماره های تماس اداره کل

 
عنوان نام خانوادگی تلفن مستقیم داخلی
مسئول دفتر مدیر کل آقای جلیلی 32229821 201-200
معاون اداره کل ارتباطات  آقای غریب زاده   203
رئیس اداره ارتباطات بین الملل آقای مظاهری زاده   113
مترجم آقای قاسمی   116
کارشناس بین الملل خانم عباسی   115
کارشناس بین الملل خانم بنه ایی   114
رئیس اداره اطلاع رسانی آقای مصلی نژاد   103
کارشناس آگهی ها خانم اسکندرنیا   118
کارشناس فناوری اطلاعات خانم رضایی   119
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم مظلوم   119
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم نوروزی   212
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم خسروپور    
کارشناس ارتباطات رسانه خانم عابدی   108
مسئول امور انتشارات آقای نامجو   208
کارشناس گرافیک خانم شیرالی   207
امور سمعی و بصری آقای شاهد 32229823 101
کارشناس سمعی و بصری  آقای میرخاقانی   102
کارشناس تشریفات منوچهر زارعی   209
کارشناس تشریفات آقای طحانی   106
کارشناس تشریفات آقای هرمزدی   109
مسئول امور اداری یحیی     
کارپرداز حیدر زارعی   112
کارگزین وحید زارع 32229822 111
دبیرخانه خانم دانشور   110
دبیرخانه خانم روستا   109
فکس     117
رئیس اداره اطلاع یابی و ارتباطات مردمی 137 آقای مظفری 32229001 - 32229002  
مسئول سامانه اداره اطلاع یابی و ارتباطات مردمی 137 خانم حسینی 32235770  
 
تلفنخانه و فکس 32229706 32229707 32229708

منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
۱۲۳۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز