•  شهرهای خواهر خوانده
  •  روند مناسبات شیراز-پچ
  •  روند مناسبات شیراز-وایمار
  •  روند مناسبات شیراز-چونگ چینگ
  •  روند مناسبات شیراز-نیکوزیا
  •  روند مناسبات شیراز-دوشنبه
  •  روند مناسبات شیراز - نانجینگ
بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز